நலம் தருவாய் என் தாயே மீனாட்சிஇனிமையான பக்தி பாடலின் ஆல்பம் பற்றிய தகவல்கள் தெரியவில்லை தாஸண்ணா ரசிகர்கள் தரலாமே?

நலம் தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி
நலம் தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி
வாழ்வில் உன்னை பாடும் வரம் தருவாய் அம்மா
நலம் தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி
வாழ்வில் உன்னை பாடும் வரம் தருவாய் அம்மா
நலம் தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி

சங்கீத சாகித்ய ஸ்வரலய ஞானம்
சங்கீத சாகித்ய ஸ்வரலய ஞானம்
சாரீரம் வளம் பெறும் இம்மையில் சேரும்
சாரீரம் வளம் பெறும் இம்மையில் சேரும்
நலம் தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி
வாழ்வில் உன்னை பாடும் வரம் தருவாய் அம்மா
நலம் தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி

மதுரை அரசி மீனாட்சி தேவி
மதுரை அரசி மீனாட்சி தேவி
மணிக்கரம் தெரியும் இசைப்பாடும்
மதுரை அரசி மீனாட்சி தேவி
மணிக்கரம் தெரியும் இசைப்பாடும்

கன்னித்தமிழ் தேனே கருணை புரிவாய்
கன்னித்தமிழ் தேனே கருணை புரிவாய்
கரம் குவித்தேன் என்னை கடைக்கண் பாரம்மா
கரம் குவித்தேன் என்னை கடைக்கண் பாரம்மா
நலம் தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி
வாழ்வில் உன்னை பாடும் வரம் தருவாய் அம்மா

நலம் தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி

உடலில் உறுதி இசைக்கு வேண்டும்
உடலில் உறுதி இசைக்கு வேண்டும்
ஒழுக்கமும் நேர்மையும் தரவேண்டும்
உடலில் உறுதி இசைக்கு வேண்டும்
ஒழுக்கமும் நேர்மையும் தரவேண்டும்

மாளவன் சோதரி உமா மகேஸ்வரி
மாளவன் சோதரி உமா மகேஸ்வரி
மங்கலம் தூங்கும் ஸ்ரீபுவனேஸ்வரி
மங்கலம் தூங்கும் ஸ்ரீபுவனேஸ்வரி

நலம் தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி
வாழ்வில் உன்னை பாடும் வரம் தருவாய் அம்மா
நலம் தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி